Moje knjige

Do sada sam samostalno napisao dvije znanstvene monografije i bio koautor u još dvije knjige.

Pomorsko dobro i koncesije

Početkom kolovoza 2003. godine objavljena je moja prva knjiga. U pitanju je prerađena verzija mog magistarskog rada Pomorsko dobro Republike Hrvatske. Jedna je od svega nekoliko monografija izdanih na ovu temu.

Unatoč činjenici da pomorsko dobro obuhvaća preko 33.000 km2 hrvatskog teritorija, veoma su rijetka izdanja koja se zaokruženo bave ovom opsežnom i zanimljivom pravnom problematikom. Ova monografija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita prilično je opsežno (234 stranice srednjeg formata) i zaokruženo djelo, gdje se pokušavaju na sveobuhvatan način analizirati mnogobrojna pitanja vezana za pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj.

Knjiga se sastoji od 11 poglavlja. Započinje s komparativnom analizom pojma pomorskog dobra u teoriji i zakonodavstvu, a potom se opsežno izlaže razvoj propisa o pomorskom dobru u nas, od razdoblja Austro-ugarske do rješenja koja se nalaze u sadašnjem Pomorskom zakoniku Republike Hrvatske. Posebna se pažnja posvećuje problematici određivanja granica pomorskog dobra te njegovoj evidenciji, s detaljnom analizom postojećih propisa. Govori se dalje o posebnoj uporabi pomorskog dobra, a najveće poglavlje knjige posvećeno je koncesijama. Tu se započinje s općim pojmom koncesije, zatim se govori o koncesijama općenito u hrvatskom pravu te konačno u koncesijama na pomorskom dobru. Analiziraju se također i pitanja vlasništva i hipoteke na objektima izgrađenim na pomorskom dobru, te inspekcijski nadzor pomorskog dobra.

Posebna vrijednost knjige je što su u njoj korišteni mnogobrojni izvori domaće i strane literature, koji su navedeni u opsežnoj bibliografiji, tako da predstavlja dobar presjek dosadašnjih radova na ovom području. U knjizi se navodi i velik broj prijedloga za kvalitetniju regulaciju pomorskog dobra.

Skraćeni sadržaj:

 1. UVODNO RAZMATRANJE
 2. POJAM POMORSKOG DOBRA
 3. RAZVOJ PRAVNE REGULACIJE POMORSKOG DOBRA
 4. GRANICE POMORSKOG DOBRA
 5. ODREĐIVANJE GRANICE I EVIDENCIJA POMORSKOG DOBRA
 6. POSEBNA UPORABA POMORSKOG DOBRA
 7. KONCESIJE
 8. VLASNIŠTVO I HIPOTEKA NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM NA
 9. POMORSKOM DOBRU NA OSNOVI KONCESIJE
 10. INSPEKCIJSKI NADZOR POMORSKOG DOBRA
 11. ZAKLJUČAK
 12. BIBLIOGRAFIJA

Cjelokupni sadržaj: Sadržaj – Pomorsko dobro i koncesije

Knjiga sadrži 234 stranice, meke plastificirane korice, visina 24 cm.

Izvodi iz recenzija:

“Knjiga je pisana suvremenom terminologijom, sadrži niz originalnosti, bogata je podacima i prilozima što sve rezultira jasnim pregledom materije. Očigledno je da takva izvrsna knjiga može poslužiti, ne samo studentima pravnih i visokih pomorskih učilišta, već se može primijeniti i u praksi brodarskih pomorsko-menadžerskih, osiguravajućih i otpremničkih društava.” prof. dr. sc. Dragan Bolanča

“Stil i način prezentiranja materije pokazuje veliki uloženi trud koji je rezultirao jasnim znanstvenim zaključcima. Autor je pokazao adekvatno znanje, jer je institut pomorskog dobra i koncesija uspješno analizirao s mnogobrojnih aspekata. Naročito je pohvalno što su u radu korišteni mnogobrojni izvori domaće i inozemne literature.” prof. dr. sc. Ivo Borković “

Smatram da je recenzirano djelo mr. sc. Gorana Vojkovića Pomorsko dobro i koncesije vrijedna monografija, napisana znalački, potrebna teoretičarima i praktičarima.” prof. dr. sc. Ivo Grabovac

Luke unutarnjih voda

U srpnju 2007. godine objavljena je moja druga knjiga. U pitanju je prerađena verzija moje doktorske disertacije Pravni status luka unutarnjih voda. Prva je monografija izdana na ovu temu u Republici Hrvatskoj.

Ova knjiga predstavlja nešto izmijenjenu i dopunjenu verziju moje doktorske disertacije obranjene početkom prosinca 2006. godine na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Pomorsko pravo i pravo mora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Stupanjem na snagu Zakona o lukama unutarnjih voda 1998. godine započela je izgradnja novog sustava upravljanja lukama unutarnjih voda u Republici Hrvatskoj. Pravni aspekti upravljanja lukama unutarnjih voda su brojni i složeni: kreću se od zemljišnoknjižnih problema na lučkom području do složenog i nerazvijenog sustava koncesija, za koje ne postoji ni osnovna poslovna i pravna praksa. Postoje brojni pravni problemi koje treba na odgovarajući način rasvijetliti i analizirati te za njih predložiti poboljšanja. Domaća pravna literatura koja se bavi pravnim aspektima luka unutarnjih voda vrlo je oskudna. Istina, imamo relativno bogatu publicističku i znanstvenu djelatnost koja se bavi vodama kao općim dobrom te vodozaštitom i vodogradnjom – ali pri tome se vrlo malo spominje plovidba unutarnjim vodama, a samim time i luke unutarnjih voda.

Kada sam 2001. godine imenovan predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar, prve lučke uprave osnovane temeljem Zakona iz 1998. godine, pojavila se potreba ustrojavanja ove važne djelatnosti praktično iz početka – bez relevantne prakse, bez postojećih uzora, bez sličnih primjera u okolnim državama. U pitanju je bio jedan težak, ali i iznimno zahvalan i zanimljiv posao, gdje sam se trudio praktična rješenja koja je trebalo donositi temeljiti na kvalitetnim pravnim osnovama, u duhu pravnog poretka Republike Hrvatske. Novi pravni okvir, nedovoljno sistematiziranih materijala, a uz posao u Upravnom vijeću i prirođena ljubav prema rijekama i ovom specifičnom dijelu prometnog prava – sve to me navelo da kao tezu doktorskog rada uzmem upravo pravni status luka unutarnjih voda. To zanimljivo i pravno složeno područje svakako je zavrjeđivalo da se obradi na cjelovit, zaokružen i znanstven način. Pri tome mi je cilj bio da ovaj rad bude jednakovrijedan doprinos kako znanosti, tako i pravnoj praksi, pa i pomoć u izradi novih propisa. U pitanju nije tipična, školska monografija, u ovaj rad su unijeta i mnoga moja zapažanja i saznanja iz prakse te su naglašeni problemi koji su se stvarno pojavili u upravljanju lučkim područjem.

Nadam se da će takav pristup dati dodatnu živost ovoj knjizi, posebno jer je sam zakonski okvir koji regulira unutarnju plovidbu i koncesijske režime Republike Hrvatske u sadašnjem vremenu intenzivne prilagodbe pravnoj stečevini Europske unije vrlo dinamičan i često promjenjiv. Količina tereta koja se u Republici Hrvatskoj prevozi unutarnjim plovnim putovima relativno je skromna. Smatram da će se političkim i gospodarskim povezivanjem Republike Hrvatske i Europske unije u budućnosti povećati prometno korištenje unutarnjih voda, a posebno Dunava koji nas kanalom Rajna-Majna-Dunav povezuje s najvećim prometno-transportnim centrima Europe.

Ne smijemo zaboraviti da su najbogatije države svijeta u velikoj mjeri oslonjene na unutarnje plovne putove – zbog brojnih prednosti koje takav način prijevoza roba pruža. Stoga je jačanje unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj jedan od bitnih preduvjeta njezina gospodarskog razvoja. Nadam se da će ovaj rad barem malo pripomoći tom razvoju.

Skraćeni sadržaj:

 1. UVOD
 2. POVIJESNI RAZVOJ PRAVNE REGULACIJE
 3. PRAVNI STATUS LUKA UNUTARNJIH VODA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 4. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR
 5. PRAVNI STATUS ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU
 6. KONCESIJE
 7. LUČKA UPRAVA
 8. KOMPARATIVNI PRIKAZ
 9. ZAKLJUČAK
 10. POPIS CITIRANE I KORIŠTENE LITERATURE I DRUGIH IZVORA

Opseg: 322 str. Format: 17×24 cm Uvez: meki

Prikaz knjige je objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 44, br. 3-4/2007. Kako je Zbornik objavljen i na Internetu,dostupan je u PDF formatu: Prikaz knjige Luke unutarnjih voda

Iz recenzija:

“Velika je vrijednost i znanstveni doprinos ovog rada u tome što je autor u svom rukopisu obuhvatio sva najvažnija pitanja luka unutarnjih voda i podvrgao ih ozbiljnom istraživanju, naročito s aspekta relevantnih zakonskih i podzakonskih izvora. U radu autor koristi odgovarajuću stručnu suvremenu terminologiju i piše jasnim i logičnim stilom veoma prikladnim za čitatelje.” prof. dr. sc. Dragan Bolanča

“U našoj literaturi raspravljalo se o pravnom položaju morskih luka, ali veoma malo o lukama unutarnjih voda: Goran Vojković se jedini u Hrvatskoj upustio u raščlambu svih aspekata, često spornih i nedovoljno razjašnjenih, pravnog statusa luka unutarnjih voda (osobito razvrstaj, lučke djelatnosti, upravni i inspekcijski nadzor, pravni status zemljišta na lučkom području, koncesije). Znalački je komentirao i tumačio relevantne zakonske i podzakonske akte.” prof. dr. sc. Ivo Grabovac

“Djelo Luke unutarnjih voda cijenjenog autora Gorana Vojkovića je sveobuhvatno, cjelovito i sustavno. Koristi se u radu kao autor ovog značajnog znanstvenog rada uporabom korektne i uvjerljive stručne terminologije. Teorijska, pravna i praktična vrijednost ovog djela je nesumnjiva, praktična i pravno i gospodarski vrlo opravdana.” prof. dr. sc. Ivan Romštajn

 


 

Uvod u pravo EU – neka izdvojena pitanja

U srpnju 2013. izdavačka kuća RRiF plus d.o.o. izdala je knjigu Uvod u pravo EU – neka izdvojena pitanja, za koju sam napisao poglavlje Ustroj Europske unije. Knjiga je izdana kao prilog ljetnog dvobroja časopisa Pravo i porezi.

Općenito o knjizi

U publikaciji Uvod u pravo EU – neka izdvojena pitanja autori su izložili dio materije s kojom će se susretati naša poslvno i pravna praksa sada kada smo dio Europske unije.

Kako je u Prologu rekao prof. dr. sc. Vilim Gorenc: “Ulaskom u EU našem je pučanstvu pružena prilika i samo je na nama da uz pomoć te organizacije, koja nije bezuvjetna, skupo plaćnu priliku i iskoristimo. Ako očekujemo da će nam netko drugi nešto darovati, odnosno ako nećemo i ne znamo ili smo nesposobni ispunjavati obveze na koje smo se obvezali, onda nam samo preostaje da i dalje životarimo po logidi da ‘nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo’ i u kafićima kukamo, raspredamo i pronalazimo krivce (jer to nikad nismo mi!) za stanje u kojem se nalazimo.”

Pregled mojeg poglavlja

Ustroj Europske unije

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju svakako je dobra prigoda za ukratko se upoznati s aktualnim ustrojem Europske unije. Pitanje poznavanja osnova ustroja Europske unije nije više za Hrvatsku i hrvatske pravnike pitanje opće kulture, već i važno pitanje za rad u praksi. Kao što treba poznavati ustroj nacionalne države, da bi se znalo u kom smjeru će se pravna regulacija odvijati, kada se može neki propis očekivati, kako u konačnici utjecati na njegovu promjenu putem izabranih predstavnika – to sada treba znati i za Europsku uniju.

Ustroj i nadležnosti tijela Europske unije nisu nimalo jednostavni – Europska unija nije država, nije organizacija definirana ustavom ispod kojega se piramidalno širi cijela lepeza nižih pravnih akta od ustavnih zakona do pravilnika. Konsenzus koji je doveo stvaranja ovakve Europske unije bitno je različit od konsenzusa koji nastaje i gradi se unutar nacionalne države.
Dodatno, kriza koja je nastala odbijanjem prihvaćanja Ustava EU, a koja je razriješena usvajanjem Lisabonskog ugovora, kao jednu od posljedica ostavila je vrlo složene temeljne pravne akte koji određuju ustroj Europske unije, pune eufemizama, pa i nejasne terminologije. Sve to traži odgovarajuće znanje, kako bi se unutar Europske unije moglo uspješno funkcionirati.

 

Opseg: 120 str.
Format: 17×24 cm
Uvez: meki

Knjiga se može naručiti kod izdavača: RRiF.

Pravno okruženje poslovanja

U travnju 2010. izdavačka kuća Mate d.o.o. izdala je udžbenik Pravno okružje poslovanja, primarno namijenjen studentima istoimenog predmeta koji se predaje na ZŠEM-u. U tom udžbeniku sam autor tri poglavlja.

Općenito o knjizi

Kako je navedeno u Uvodu knjige, kolegij “Pravno okružje poslovanja” predstavlja novost u visokoškolskom obrazovanju ekonomista u Hrvatskoj. Osnovni cilj kolegija je podići svijest studenata o utjecaju pravnih pravila i njihovoj važnosti za svakodnevno poslovanje poduzetnika i tvrtki. Cilj je studente upoznati sa svakodnevnim pravilima i pravnim zahtjevima s kojima će se susretati u budućem radu i poslovanju.

Knjiga je zanimljiva ne samo studentima, već i svima onima koji se u Hrvatskoj bave poslovanjem, a nisu pravne struke, pa i pravnicima koji žele obnoviti svoja znanja i steći nova iz pravnih područja koja se nisu izučavala na našim pravnim fakultetima (zaštita osobnih podatka, javna nabava i slično).

Pregled mojih poglavlja

Osnove javne nabave

Javna nabava važan je segment svakog suvremenog gospodarstva. To se najbolje ogleda u podatku da je u Republici Hrvatskoj – prema statističkim izvješćima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – ukupna vrijednost javnih nabava u 2007. godine iznosila 44,9 milijardi kuna, odnosno 16,34 % BDP-a. Sustav javne nabave stoga mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika.

Za mnoge gospodarske subjekte, od malih servisa računalne opreme do ogromnih telekoma, država i druga javna tijela (dakle oni koji su u pravilu obveznici sustava javne nabave) predstavljaju iznimno važnog i iznimno zanimljivog kupca.

Tajnost podataka

Vezano uz državne podatke pravna pitanja tajnosti podataka u suvremenoj demokratskoj državi predstavljaju iznimno važno područje, koje po svom značenju izlazi iz usko stručne pravne sfere i velikim dijelom se povezuje na osnovne ustavne vrijednosti suvremenog društva: s jedne strane je potrebno sačuvati tajnim podatke bitne za djelovanje države i javnih tijela u vremenu iznimno olakšanog pristupa podacima i lakoj dostupnosti specijaliziranih i fizički malih uređaja za pohranu podataka, a s druge strane treba osigurati transparentno djelovanje države i njenu javnost prema građanima i javnim medijima.

Kada govorimo o gospodarstvu, dok se nekada poslovanje temeljilo prvenstveno na posjedovanju fizičkih sredstava za proizvodnju (tvornice, strojevi, brodovi…), glavno pitanje poslovanja je bio kako što više proizvesti. Danas su poslovni odnosi sasvim drugačiji – više nije problem kako proizvesti, već kako proizvesti uz što niže troškove i kako prodati. Konkurencija je sve jača, a tržište sve zasićenije. Potrebno je velike iznose ulagati u inovacije, poboljšanje proizvodnog procesa (ili ako se bavimo pretežito uslugama – poslovnog procesa) te štititi rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada koji će nam barem kratkoročno donijeti prednost na tržištu. Prepustiti ta znanja konkurenciji znači u najboljem slučaju imati ozbiljnih problema u budućnosti. Nadalje, za uspješno poslovanje danas iznimno bitne postaju različite poslovne informacije: tko su naši kupci, tko su njihove kontakt osobe, koliki rabat možemo dati, kada tijekom godine ima najviše narudžbi, koliki su uobičajeni rokovi plaćanja? Gubitak takvih informacija, a čija vrijednost obično nije nigdje kvantificirana, predstavlja štetu bitno veću od gubitka materijalnih sredstava (koja su u pravilu ionako osigurana).

Dodatno, zaštita osobnih podatka je nizom međunarodnih dokumenata i državnih propisa podignuta na iznimno visoku razinu. O tome u upravnoj, odnosno gospodarskoj organizaciji svakako treba voditi računa. Stoga ovo poglavlje sadržava cjelinu i o toj kategoriji podataka.

Pravo i informacijske tehnologije

U ovom poglavlju prikazani su najvažniji pravni aspekti suvremenih informacijskih tehnologija koje menadžer, čije poslovanje zadire i u virtualni svijet (a sve manje je onih čije poslovanje ne zadire u virtualni svijet!), treba znati.

Razmatrajući odnos prava i informacijskih tehnologija, treba uzeti u obzir da se pravo doslovno tisućama godina primarno razvijalo u odnosu na materijalne, opipljive stvari. Odnos prema virtualnom je u svojoj suštini nov. Zato je skup propisa koji reguliraju Internet općenito, elektroničko poslovanje, privatnost i sl. uvelike u razvoju i stalnim promjenama. Propisi brzo zastarijevaju, države se prilagođavaju novim okolnostima i generalno sve te promjene je potrebno pratiti.

Opseg: 613 str.
Format: 17×24 cm
Uvez: meki

Knjiga se može naručiti kod izdavača: Mate d.o.o.