Pomorsko dobro i koncesije

Pomorsko dobro i koncesije je moja prva knjiga – u pitanju je nešto prerađena i dopunjena verzija mog magistarskog rada. Danas je knjiga već dobrim dijelom zastarjela, pisana je prije više od 20 godina, no predstavlja prvu monografiju na temu pomorskog dobra u nas. Knjiga sadržava opširan popis do tada objavljene literature pomorskom dobru.

Godina izdanja: 2003.

Izdavač: Hrvatski hidrografski institut

Luke unutarnjih voda

Luke unutarnjih voda je nešto prerađena i dopunjena verzija moje doktorske disertacije. U pitanju je prva monografija o riječnim lukama u Hrvatskoj. Nedovoljno valorizirana prometna grana i još i danas.

Godina izdanja: 2007.

Izdavač: Hrvatski hidrografski institut

Uredsko poslovanje i spisovodstvo

Uredsko poslovanje i spisovodstvoje moj prvi priručnik o uredskom poslovanju javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj. Tu sam stavio na papir brojna znanja koja sam stekao radeći na informatizaciji državne i javne uprave. Knjiga je je brzo rasprodana pa je ubrzo pisano drugo izdanje.

Godina izdanja: 2016.
Izdavač: Narodne novine

Uredsko poslovanje, spisovodstvo i upravljanje pismohranom

Drugi priručnik o uredskom poslovanju – obuhvatio je i osnovno o uređenju pismohrane.

Godina izdanja: 2018.
Izdavač: Narodne novine

Elektroničko uredsko poslovanje

Elektroničko uredsko poslovanje je gotovo iz početka pisana kao novi priručnik. Kako je Republika Hrvatska donijela novu Uredbu o uredskom poslovanju, pojavila se potreba i za novim izdanjem. Može se nabaviti na stranicama Narodnih novina i u njihovim trgovinama.

Godina izdanja: 2023.
Izdavač: Narodne novine

Link za narudžbu: Narodne novine

Medijsko pravo

Medijsko pravo je udžbenik za istoimeni kolegij na Sveučilištu Sjever, prvi udžbenik u Hrvatskoj na ovu temu. Obuhvaća udžbenički opis dva velika medijska zakona (Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima), potom Zakon o pravu na pristup informacijama te još neke propise vezane za medije i medijsku regulaciju.

Godina izdanja: 2023.
Izdavač: Sveučilište Sjever